Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę Empyreal Travel d.o.o. w ramach serwisu www.mediteran.travel

Postanowienia ogólne

 

Na podstawie chorwackiej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „Zakon o elektroničkim medijima na snazi”, Spółka Empyreal Travel d.o.o. ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Regulamin – dokument, który określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę Empyreal Travel d o.o. za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i zakupu usług turystycznych, których pośredniczy Spółka

 

 1. Mediteran Travel– nazwa marki Spółki Empyreal Travel d. o.o. z siedzibą w Zakučac 10/d, 21310 Omiš, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 060384117, numer NIP: HR78176032108, będącej jednocześnie „Administratorem” oraz „Usługodawcą”. 

 

 1. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.mediteran.travel, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest Spółka Empyreal Travel d. o. o. W ramach serwisu świadczy się na rzecz Użytkowników usługi turystyczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.

 

 1. Usługi turystyczne – przez usługi turystyczne należy rozumieć usługi przewodnickie, usługi hotelarskie polegające na wynajmie turystycznym obiektu noclegowego oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.
 2. Umowa – umowa usługi turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Empyreal Travel d. o.o. z siedzibą siedzibą pod adresem: Zakučac 10/d, 21310 Omiš, adres do doręczeń: Zakučac 10/d, 21310 Omiš, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 060384117, NIP: HR78176032108, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20 000 HRK.

 

 1. Treści – wszelkie pochodzące od Mediteran Travel informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

 

 1. Konsument – konsument w rozumieniu art. 4 Ustawy prawo ochrony konsumenta „Zakon o zaštiti potrošača”

 

Warunki korzystania z Serwisu

 

 1. Korzystanie z Serwisu w tym w szczególności dokonywanie rezerwacji oraz nabycie pozostałych dostępnych usług turystycznych za pośrednictwem Serwisu wymaga od Klienta zapoznania się ze zrozumieniem, zaakceptowania i przestrzegania treści Regulaminu.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
 1. Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.
 2. Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Internetowa Internet Explorer 8.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 3.6 lub wyższa, z zainstalowaną Java Virtual Machine.
 3. Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

 

 1.  Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Mediteran Travel w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom zapoznanie się, w szczególności przy użyciu specjalistycznej wyszukiwarki, z rodzajami usług turystycznych oraz propozycjami usług turystycznych na zasadach „Last Minute”, „First Minute” jak również zapisanie się do serwisu ofert specjalnych, otrzymywanych e-mailem w ramach Serwisu.

 

 1. Mediteran Travel w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom dokonanie rezerwacji usług turystycznych jak również nabycia tych dokonanie za nie płatności.

 

 1. Proponując Użytkownikom usługi turystyczne, Mediteran Travel określa w Serwisie następujące niezbędne informacje:
 • Dane obiektów noclegowych dostępne w ofercie wynajmu turystycznego
 • dostępność obiektów noclegowych
 • minimalny czas trwania wynajmu turystycznego
 • czas trwania usług turystycznych
 • szczegółowy opis zakwaterowania oferowanego w ramach wynajmu turystycznego
 • kategoryzację obiektu turystycznego,
 • cenę wynajmu turystycznego wraz z terminem zapłaty
 • cenę usługi turystycznej wraz z terminem zapłaty,
 • ogólne informacje dotyczące wynajmu turystycznego oraz usług turystycznych
 • do dokonania rezerwacji i zawarcia Umowy, a także do rezygnacji, zmiany rezerwacji lub Umowy oraz do postępowania reklamacyjnego.
 1. Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Wybór kryteriów rezerwacji.

Użytkownik dokonuje wyboru dostępnych usług turystycznych przy użyciu wyszukiwarek na stronie głównej: www.mediteran.travel bądź korzystając z  zakładek:

 • Nasze lokalizacje
 • Wydarzenia
 • Polecane
 • Wycieczki 

 

 1. Wynik wyszukiwania, prezentacja ofert.

Serwis prezentuje wszystkie Noclegi, Wycieczki turystyczne oraz Wydarzenia, ich szczegółowe opisy oraz ceny na podstawie określonych przez Użytkownika parametrów wyszukiwania.

 1. Rezerwacja on-line

Użytkownik dokonuje rezerwacji noclegu lub usługi turystycznej podając przy tym następujące dane osobowe: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe: narodowość, kontakt telefoniczny i adres mailowy oraz ilość pozostałych uczestników, dla których dokonuje rezerwacji  noclegu lub pozostałych usług turystycznych.

 

 1. Dla dokonania rezerwacji noclegu lub turystycznej niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin, Warunki Noclegu lub Pozostałych Usług Turystycznych, jak również wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji.
 2. Dostępne formy płatności

Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za nocleg w następujący sposób:

 • przelew elektroniczny,
 • płatność w systemie Przelewy24,
 • płatność realizowana w systemie Paypal,
 • przelew tradycyjny,
 • płatność w gotówką lub kartą na miejscu, bezpośrednio przed rozpoczęciem Usługi
 1. Terminy płatności 
 • w celu dokonania skutecznej rezerwacji noclegu turystycznego konieczne jest wpłacenie 30% kwoty całkowitej rezerwacji w momencie realizowania zamówienia. Pozostałe 70% kwoty należy rozliczyć najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczynającą rezerwację klienta.
 • w przypadku realizacji zamówienia wycieczki turystycznej konieczna jest wpłata 100% wartości usługi w chwili dokonywania rezerwacji oferty.
 • rezerwacje dotyczące ofert wydarzeń turystycznych objęte są obowiązkiem zapłaty 100% wartości usługi w chwili realizowania zamówienia. 

 

 1. Potwierdzenie dokonania rezerwacji i zawarcie Umowy.
 1. Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy z Użytkownikiem Serwisu następuje w jednym z     następujących trybów:
 • rezerwacji on-line,
 • rezerwację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.mediteran.travel – koszt połączenia według taryfy operatora.
 1. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Użytkownik przez dokonanie wpłaty            ceny (całkowitej lub częściowej) Usługi turystycznej akceptuje Umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Mediteran Travel potwierdzi Użytkownikowi zawarcie Umowy poprzez dostarczone drogą mailową potwierdzenie rezerwacji usługi.
 1. Usługa dodatkowa: Serwis ofert specjalnych otrzymywanych e-mailem.

Użytkownik Serwisu może podać swój adres e-mail celem wysyłania na ten adres przez Mediteran Travel ofert specjalnych. Wpisując adres e-mail Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), na podane przez Użytkownika konto oraz na inne konta poczty elektronicznej, na które w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta mailowego podanego przez Użytkownika.

 1.  Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Mediteran Travel w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Mediteran Travel zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności i cookies określoną w Polityce Plików Cookies.
 2. Mediteran Travel może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Sądowi, Prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez nich w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1.  Odpowiedzialność

 

 1. Prezentowane w Serwisie, na stronie internetowej www.mediteran.travel informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 

 

 1. Mediteran travel nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

 

 1. Mediteran Travel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Mediteran Travel przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

 

 1. Mediteran Travel nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 

 1. Zgodnie z Ustawą „Zakon o elektroničkim medijimam” (Ustawa o komunikacji elektronicznej, z dnia 1 lipca 2022 r., Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawny.

 

 1. Reklamacje

 

 1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, o ile niniejszy Regulamin albo dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., wydane przez Mediteran Travel nie przewidują szczegółowych procedur zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu i regulowane niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Mediteran Travel  lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub pozostałych wydanych przez Mediteran Travel regulaminów, warunków, zasad etc.
 3. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Mediteran Travel pisemnie na adres Spółki Empyreal Travel, bądź przez kontakt mailowy na adres [email protected]

 

 1. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rezerwacji lub numer usługi turystycznej) oraz powinna wskazywać wady i nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

 

 1. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Mediteran Travel w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Mediteran Travel reklamacji.

 

 1. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, po przeprowadzeniu konsultacji z Użytkownikiem, Mediteran Travel zobowiązane jest do realizacji ustalonej rekompensaty w ciągu 180 dni.

 

 1. Reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną w przypadku gdy nieprawidłowości w działaniu Serwisu wystąpiły nie z winy Mediteran Travel.
 1. Prawa autorskie

 

 1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Mediteran Travel, wszelkie utwory nienależące do Mediteran Travel, zostały użyte na bazie prawa cytatu zgodnie z „Zakon o Autorskom i Srodnim pravima” (Ustawa o Prawach autorskich i prawach pokrewnych”)

 

 1. Użytkownicy Serwisu maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.

 

 1.  Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Mediteran Travel poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.mediteran.travel. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

 

 1. Mediteran Travel może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną przez Mediteran Travel w ramach Serwisu lub pakiet takich usług.

 

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo chorwacki sąd powszechny.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa chorwackiego.

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.